ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์(รอบสอง)เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556
 รายละเอียดของการเข้าสอบสัมภาษณ์

สถานที่สอบสัมภาษณ์   :   วิทยาลัยนานาชาติ มรภ.สวนสุนันทา 
                                               เลขที่ 1 อาคารศรีจุฑาภา ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพ
วันที่สอบ                     :   วันพุธที่ 6 มีนาคม 2556
เวลา                           :   9.00 - 16.00 น. 
 
         โดยมีกำหนดการรับบัตรคิวดังนี้
- สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ, สาขาการจัดการโรงแรมและท่องเที่ยว
  สาขาการจัดการท่องเที่ยว และ สาขาการจัดการโรงแรมและภัตตาคาร
  ให้เริ่มลงชื่อรับบัตรคิวเข้าสอบ ในเวลา 8.30 น. เป็นต้นไป

- สาขาธุรกิจการบิน
  ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ No.1- 120 ให้ลงชื่อรับบัตรคิวเวลา 8.30 - 10.30 น.
  ผู้ที่มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ No 121- 239 ให้ลงชื่อรับบัตรคิวเวลา 12.30 - 14.30 น.

สถานที่รับบัตรคิว        :   ชั้น 3 ตึกวิทยาลัยนานาชาติ
ชำระค่าสอบ               :   ชำระ 300 บาท พร้อมรับใบเสร็จรับเงินจากเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าสอบ